เร่งกำจัดขยะมูลฝอย ส่งผลต่อสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สถานพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ บูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนตามแผนแม่บทการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 – 2564 ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อม นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน

เปิดการสัมมนา “การบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของประเทศไทย” ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ว่า ทิศทางการพัฒนาในระยะ 13 ปีข้างหน้าของประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยต่างมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีหลักการสำคัญ คือ มุ่งให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและครอบคลุม นอกจากนี้ในการประชุมระดับโลกเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ทั้งการประชุมสมัชชาสหประชาชาติด้านสิ่งแวดล้อม (United Nations Environmental Assembly: UNEA) และการประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly: WHA) ได้มีการนำประเด็นมลพิษสิ่งแวดล้อมและการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพมาเป็นหัวข้อการประชุม เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม มลพิษ และของเสียประเภทต่างๆ ให้มีความเหมาะสม ไม่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมตามมา รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการจัดการมูลฝอยของประเทศ โดยเฉพาะปัญหา การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ที่ยังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และรอการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เพราะหากไม่มีการจัดการที่ถูกต้องเหมาะสม จะทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth